Kancelaria Doradcy Podatkowego Anna-Ornaf Andrzejewska
> Napisz do nas Mapa witryny
... tarcze antykryzysowe - pomoc finansowa dla przedsiębiorców
JPK

Mały czy mikro przedsiębiorca?

Uwaga: od 1 stycznia 2018 r. obowiązek comiesięcznego przesyłania danych w formie plików JPK powstanie dla wszystkich podatników i dotyczył będzie ewidencji VAT.               Od 1 lipca 2018 r. na wezwanie organów podatkowych przesyłane będą do e-kontroli wszystkie pliki JPK.


Ustalanie statusu podatnika dla celów Jednolitego Pliku Kontrolnego, o którym mowa w Ustawie Ordynacja podatkowa stosujemy przepisy z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.): 

Art. 104. Za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 


Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 


Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.


Art. 107. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104-106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Art. 109. 
1. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.
2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
3. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

 W celu ustalenia, czy podatnik w roku 2016 spełnia warunki do zachowania statusu mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, należy przeliczyć kwotę euro na złote według kursu z 31 grudnia 2015 r. lub 31 grudnia 2014 r.

Dnia 31.12.2015 r. kurs euro wyniósł 4,2615 (Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31)

Dnia 31.12.2014 r. kurs euro wyniósł 4,2623 (Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31)

 W celu ustalenia, czy podatnik w roku 2017 spełnia warunki do zachowania statusu mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, należy m.in. przeliczyć kwotę euro na złote według kursu z 30 grudnia 2016 r. lub 31 grudnia 2015 r.

Dnia 30.12.2016 r. kurs euro wyniósł 4,4240 (Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30)

Dnia 31.12.2015 r. kurs euro wyniósł 4,2615 (Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31)

 Warto dodać, iż o ile zachowanie progu zatrudnienia jest obowiązkowe dla posiadania któregoś z powyższych statusów, o tyle w przypadku warunków finansowych wystarczy spełnić jeden  z dwóch warunków: dotyczący obrotu rocznego lub całkowitego bilansu rocznego.

Statusu mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy nie traci się w przypadku przekroczenie jednego z powyższych progów w trakcie trwania roku obrotowego. Dane, które stosuje się do określenia liczby zatrudnionych i kwot finansowych obliczane są w skali rocznej i dotyczą ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego.

Aby zakwalifikować dane przedsiębiorstwo do określonej kategorii konieczne jest łączne spełnienie warunków z pkt 1 i 2 w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Zwróćmy uwagę, że warunek w pkt 2 został sformułowany alternatywnie („lub"), oznacza to, że przynajmniej jeden z warunków alternatywy musi być spełniony, aby warunek określony w pkt 2 można było uznać za spełniony.  

Mikro przedsiębiorca

Status mikro przedsiębiorcy zachowuje podatnik, który przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat spełnił łącznie dwa warunki: jego średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 10 osób, a roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub suma aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

Jeżeli podmiot w jednym z lat 2014 lub 2015 spełnia łącznie warunki z pkt. 1 i 2, jest traktowany w roku 2016 jako mikro przedsiębiorca. Dotyczy to podmiotu, który:

  - zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego obrót jest równy lub mniejszy od 2 mln euro oraz suma aktywów równa lub mniejsza od 2 mln euro,

  - zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego obrót jest większy od 2 mln EURO oraz suma aktywów równa lub mniejsza od 2 mln euro,

  - zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego obrót jest równy lub mniejszy od 2 mln EURO oraz suma aktywów większa od 2 mln euro.

Jeżeli podmiot w jednym z lat 2015 lub 2016 spełnia łącznie warunki z pkt. 1 i 2, jest traktowany w roku 2017 jako mikro przedsiębiorca. Może nim być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale i mikroprzedsiębiorstwo prowadzone w innej formie prawnej.

Po przeliczeniu na złote kwota 2 mln euro wynosi odpowiednio:

Za rok 2016: 8 848 000,- zł

Za rok 2015: 8 523 000,- zł

Za rok 2014: 8 524 600,- zł

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie:

- dla ewidencji VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego - od 1 stycznia 2018 r.

- dla danych do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych - od 1 lipca 2018 r.

Mały przedsiębiorca

Status małego przedsiębiorcy przysługuje podatnikowi, który przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat spełnił łącznie dwa warunki: jego średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 50 osób, a roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub suma aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości 10 mln euro, pod warunkiem, że nie spełnia definicji mikro przedsiębiorcy.

Mały przedsiębiorca w 2016 roku to taki, który w jednym z lat 2014 lub 2015 spełnia łącznie warunki z pkt. 1 i 2, czyli:

  - zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego obrót jest równy lub mniejszy od 10 mln euro oraz suma aktywów równa lub mniejsza od 10 mln euro,

  - zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego obrót jest większy od 10 mln euro oraz suma aktywów równa lub mniejsza od 2 mln euro,

  - zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego obrót jest równy lub mniejszy od 10 mln euro oraz suma aktywów większa od 10 mln euro.

 Mały przedsiębiorca w 2017 roku to taki, który w jednym z lat 2015 lub 2016 spełnia łącznie w/w warunki z pkt. 1 i 2.

Po przeliczeniu na złote kwota 10 mln euro wynosi odpowiednio:

za rok 2016: 44 240 000,- zł

za rok 2015: 42 615 000,- zł

za rok 2014: 42 623 000,- zł

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie:

- dla ewidencji VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego - od 1 stycznia 2017 r.

-dla danych do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych - od 1 lipca 2018 r.Polecamy
> Na górę
> Polityka prywatności
Projekt i wykonanie BerMar multimedia